Sluiten
RadarLimburg

Over RadarLimburg

Manifest


Een van de kerntaken van de provincie is het zorgdragen voor een infrastructuur waarmee de. Limburgers zich kunnen verbinden en ontwikkelen. Tot nu toe waren die voorzieningen fysiek: denk aan wegen, rotondes, trein- en busroutes. In de informatiemaatschappij zullen die vaker digitaal zijn: netwerken, platforms en communicatievoorzieningen zijn de basisinfrastructuur van de toekomst. RadarLimburg is zo’n digitaal platform dat de afgelopen twee jaar deze omslag heeft verkend en succesvol vormgegeven met achtergrondinformatie over de belangrijke Limburgse thema’s.


Parallel aan het inspelen op technologische vooruitgang is het een politieke plicht om alle inwoners van de provincie te voorzien van informatie over het gevoerde en voorgenomen beleid. Behoudens het voeden van de actualiteit is het daarbij van eminent belang om achtergronden, context en opinies volledig en voor iedereen bereikbaar te maken. Die publieke taak noemen onze oosterburen ‘Grundversorgung’, en andere westerse landen ‘prime public service’. In de Limburgse mediapraktijk is daar steeds minder sprake van, omdat de regionale pers en omroep een afnemend bereik hebben en inmiddels hoofdzakelijk een seniorenpubliek bedienen. Hele generaties groeien op met alleen sociale media, en daarmee zonder een scherp vizier op het Limburg van nu. RadarLimburg heeft zicht tot taak gesteld, ook de opgroeiende en werkende
provinciegenoten adequaat te bedienen met toegankelijke informatie over centrale Limburgse thema’s.


Met verwijzing naar deze twee condities heeft RadarLimburg het provinciebestuur verzocht om de voortzetting van RadarLimburg mogelijk te maken. Gedeputeerde Burlet heeft echter aangegeven zich te willen beperken tot de wettelijke taken op media- en informatiegebied, en daarmee ook
geen steun aan RadarLimburg te verlenen. Wij zien dat als een gemiste kans, en pleiten met dit manifest voor een initiatief van het provinciaal parlement om een waardevolle informatiebron als RadarLimburg te behouden.


In de afgelopen twee jaar heeft RadarLimburg al een opmerkelijke bijdrage geleverd aan verrijking van het Limburgse medialandschap. We hebben met een serie maandelijkse thema’s een mooie databank van relevante thema’ s opgebouwd, van het klimaatdebat tot stadsRadars, en van ‘opgroeien in Limburg’ tot de problematiek van de grensregio’s. Wij zijn de enige partij die dit type informatie systematisch beschikbaar stelt. Het bereik bij beleidsmakers in politiek en maatschappij is omvangrijk (1200 afnemers van onze nieuwsbrief) en via sociale media-acties snel groeiend bij jongere generaties. Diverse lokale omroepen nemen onze journalistieke producties over.


Verschillende RL-stagiairs hebben inmiddels hun weg naar andere mediaposities in de provincie gevonden, daarmee onze rol als opleidingsfaciliteit bevestigend. Met andere woorden, RadarLimburg doet er toe.
RadarLimburg is niet zozeer een klassiek medium, maar vooral een publicatieplatform, onafhankelijk van de gevestigde media, waar meerdere partijen in participeren: kennispartners als universiteit en hogeschool, onderzoeksinstituten, data-analisten, overheden, burgerinitiatieven, culturele instellingen en maatschappelijke partijen. Deze partners denken mee over de Radarthema’s en leveren de grondstof, expertise en inzichten die de redactie bewerkt en waar nodig aanvult met multimediale producties. Deze vorm van coproductie in overleg is bij uitstek de uitdrukkingswijze in het digitale tijdperk. Die pioniersrol wil RadarLimburg graag blijven vervullen. Ook de provincie is in onze ogen, behoudens projectfinancier, een waardevolle platformpartner.

Het gros van de provinciale dossiers (initiatieven, projecten en programma’s) bevat waardevolle informatie voor het Limburgs publiek, maar die blijft grotendeels binnenskamers. Dat is onwenselijk en ook onnodig. Zeker een regionale overheid die belang hecht aan brede burgerparticipatie, moet daarvoor allereerst de randvoorwaarden scheppen. De belangrijkste is adequate informatie. Dit vergt wel een uitbouw van de provinciale communicatieinspanning, die nu vooral is gericht op woordvoerderschap en nauwelijks op publieksvoorlichting. RadarLimburg breekt daarvoor een lans.


We realiseren ons dat zorgvuldig moet worden omgegaan met publieke middelen, en zullen daarom voor de komende tijd een stroomlijning van onze organisatie doorvoeren, met een focus op het verwerven en bewerken van materiaal dat wordt aangeleverd door onze partners. Dit zal mogelijk zijn met een jaarlijkse provinciale cofinanciering van euro 60.000. Het andere deel van het budget wordt gedragen door de gezamenlijke projectpartners. Met dit bescheiden budget zijn de operationele kosten gedekt, en meer is ook niet nodig. RadarLimburg is en blijft een online publicatie zonder winstoogmerk, die gratis beschikbaar is voor het gehele Limburgse publiek. Value for money, daar zijn we van overtuigd.


Tot slot: we hebben de afgelopen jaren veel Limburgse posities in kaart gebracht. Daaruit blijkt datin een meerderheid van de landelijke statistieken onze provincie in de achterhoede verblijft, of boven aan de lijst bij de minder vrolijke zaken. Juist met RadarLimburg, uniek in Nederland, bestaat de mogelijkheid om eens een echte voorhoederol te spelen. Laat die kans, verzoeken wij als redactie en de ondertekenaars van dit manifest, niet aan U voorbijgaan.

RadarLimburg is een innovatief en onafhankelijk nieuwsplatform. Het idee is om een nieuwe bijdrage te leveren aan het medialandschap in Limburg. De redactie bestaat uit (vooral jonge) journalisten, wetenschappers en mediadesigners die maandelijks een actueel onderwerp in de provincie Limburg van alle kanten belichten. De gebruiker krijgt niet één lang verhaal voorgeschoteld maar bepaalt zelf wat en hoeveel hij leest, bekijkt en beluistert over één thema. De redactie schrijft artikelen, maakt filmpjes, audio-opnamen, graphics en animatie die samengebracht worden op de website van RadarLimburg.

De onderwerpen die op de Radar staan, hebben altijd een link naar de actualiteit maar hoeven niet per se in de nieuwssfeer te liggen. In de ontwikkelfase heeft de redactie van Radarlimburg gepubliceerd over de problematiek van de Limburgse steden, de zin en onzin van regiobranding, de Natuurvisie van de provincie Limburg, de relatief lage levensverwachting van Limburgers, de grens rond de provincie en de problematiek rond plastic.

Redactie: Ruben Weekers, Rens Knapen, Laura Mennen, Koos Vaes, Sanne Timmerman, Jaime Langeweg (animaties), Jan Bierhoff (concept, productie), Monique van de Ven (coördinatie, productie) Emile Hollman (coördinatie). Foto redactie: Annemiek Mommers. Coverfoto Heerlen-Radar: Mat Snijders

Copyright 2018 - RadarLimburg - Radar Limburg